Grondverzet ten behoeve van Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld

Ruimte voor de Rivier - Veessen-Wapenveld

4 mei 2016

De bouwcombinatie IJsselweide, een combinatie van Boskalis Nederland en Van Hattum en Blankevoort, geeft uitvoering aan het project Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld. 

Coördinatie van oplevering Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld

In het kader van het landelijke programma Ruimte voor de Rivier, wordt tussen Veessen en Wapenveld een hoogwatergeul gerealiseerd.  Doormiddel van deze hoogwatergeul wordt een waterstanddaling van 71 centimeter op de IJssel gerealiseerd bij Veessen. Deze waterstanddaling beveiligd de bewoners van de IJsseldelta tot aan Deventer. De geul, welke wordt gevormd door de aanleg van twee dijken, kan middels een inlaatwerk in gebruik genomen worden bij extreem hoge waterstanden.

De gronden in het geulgebied blijven hoofdzakelijk in gebruik voor landbouw, daarnaast wordt een landschapszone ingericht waar flora en fauna een plek krijgen. Op diverse plekken in het gebied worden voorzieningen aangebracht ten behoeve van natuurbeheer en recreatie. Het totale projectgebied beslaat een oppervlakte van ongeveer 780 hectare en heeft een lengte van 9 kilometer. Door de aanleg van twee nieuwe verbindingsbruggen van respectievelijk 117 en 297 meter lang, kan het gebied gelegen tussen de IJssel en de Hoogwatergeul geëvacueerd worden bij ingebruikname van de geul.

Begin 2016 werd Gedin gevraagd om binnen het project invulling te geven aan enkele rollen binnen de koepelorganisatie van de Bouwcombinatie IJsselweide, een combinatie van Van Hattum en Blankevoort en Boskalis Nederland. In eerste instantie werd invulling gegeven aan Risicomanagement en het Verkeersmanagement en al snel werd hieraan de coördinatie van de oplevering van het Werk toegevoegd. Inmiddels ligt het zwaartepunt van onze inzet op dit laatste punt, het coördineren van de oplevering van het Werk.

Als belangrijkste eerste stap is een intensieve samenwerking ten aanzien van de oplevering georganiseerd tussen opdrachtnemer, opdrachtgever en toekomstige beheerders. Deze partijen zijn allen belanghebbenden bij de afronding en oplevering van het werk. Het creëren van draagvlak voor een gezamenlijke procesaanpak is een belangrijke voorwaarde voor een efficiënt en effectief proces van oplevering. Voor een optimaal resultaat en efficiëntie is het van belang om het proces van opleveren zo vroeg mogelijk in het project te laten starten.

Als tweede stap heeft er een herijking plaats gevonden van de eisen en wensen van de belanghebbenden ten aanzien van de opleverdocumentatie. Deze komen niet altijd overeen met de contractuele uitgangspunten. Tevens zijn tussen opdrachtgever en opdrachtnemer de gezamenlijke doelstellingen ten aanzien van de oplevering vastgesteld, deze dragen bij aan het commitment ten aanzien van het opleverproces.

Nu helder is vastgesteld wat de belanghebbenden verwachten/nodig hebben bij de oplevering van het Werk is het tijd voor de derde stap. Nu kan worden gestart met het inplannen van de opleveringswerkzaamheden. Onderdeel hiervan zijn onder andere opnamen van de uitgevoerde werkzaamheden (technische validatie) en levering en beoordeling van documentatie (deelopleverdossiers, overdrachtdossiers, eindopleverdossier, etc). Gezien de hoge tijdsdruk is er op het project Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld voor gekozen om dit te doen middels een gezamenlijke LEAN planning, welke aansluit op de uitvoeringswerkzaamheden. Deze planning wordt minimaal 2x per week geactualiseerd en geeft op eenvoudige wijze een integraal overzicht van verbanden tussen de verschillende werkzaamheden.

Inmiddels is het werk op 30 augustus 2017 succesvol opgeleverd aan, en aanvaard door, de opdrachtgever. 

< Overzicht