Sanering Asbestwegen Fase 2

30 juli 2013

Tussen 2008 en 2010 worden er, door de Combinatie A&G Milieutechniek en StuytVriezen, in en rondom Hof van Twente ruim 300 locaties gesaneerd. De sanering maakt onderdeel uit van de grootscheepse "schoonmaak actie van VROM".

Project Sanering Asbestwegen Fase 2
Opdrachtgever A&G Milieutechniek
Jaar 2009 - 2010
Contract Type RAW2005
Aanneemsom € 5.000.000,-
Functie Projectleider Bodemsaneringen

 

Sanering Asbestwegen Fase 2

In Nederland begon de productie van asbest in de jaren dertig met de jaarlijkse invoer van een luttle 2000 ton ruw asbest. Na de Tweede Wereldoorlog (in de periode 1955-1970) vertienvoudigde de invoer tot 20.000 ton per jaar. Asbesthuizen, asbestplaatjes, golfplaat, isolatie van leidingen en boilers en verwerking in de petrochemische industrie en in elektriciteitscentrales; de Nederlandse industrie raakte ermee vergeven.

 

De Eternit-fabriek in het Overijsselse Goor was de meest bekende en in omvang grootste asbestfabriek in Nederland. In Goor werden decennialang grote hoeveelheden asbestcement gemaakt als grondstof voor de bekende golfplaten die op honderduizenden boerenschuren, tuinhuisjes en loodsen terecht zijn gekomen. Ook in Harderwijk bevond zich een grote asbestfabriek, namelijk Asbestona.

 

 

 

Sanering Asbestwegen Gedin B.V.

 

 

Tussen 1940 en 1980 leverden de fabrieken Eternit en Asbestona gratis productieresten asbest aan aan wie er maar belangstelling voor had. Vanwege de gunstige eigenschappen van het asbest werd hier op grote schaal gebruik van gemaakt. Vooral in de directe omgeving van de beide asbestfabrieken werden veel wegen en erven verhard met asbest. Omdat bekend werd dat asbest risico's kan opleveren voor de gezondheid, werd in 1993 de toepassing en verkoop van asbest verboden.
 

Sanering Asbestwegen Gedin B.V.

 

Tussen 2008 en 2010 werden er in opdracht van het Ministerie van VROM ruim 300 locaties (voornamelijk) in het buitengebied van Goor gesaneerd. Met de gesubsidieerde saneringen willen de betrokken overheden zorgen voor een betere en gezonden leefomgeving. De grootte van de locaties variëren van complete landwegen, boerenerven en landgoederen tot moestuintjes binnen de bebouwde kom.

 

 

 

Als Projectleider was Karel Minnema vanaf de aanvang betrokken bij het project. Samen met zijn Projectmanager werd een team opgezet van ruim 50 man waarmee de ruim 300 locaties in 2 jaar tijd werden gesaneerd en opnieuw ingericht. De politieke aandacht voor het project, de vele belanghebbenden en de tijdsdruk hebben bijgedragen aan een zeer interessant project. Innovatie op het gebied van uitvoering, nauwkeurige coördinatie en sturing op planning en kostenbewaking zijn onmisbaar geweest bij het laten slagen van dit project.

 

Sanering Asbestwegen Gedin B.V.  Sanering Asbestwegen Gedin B.V.

 

Sanering Asbestwegen Gedin B.V.  Sanering Asbestwegen Gedin B.V.

< Overzicht